Welcome to Long Wong's!

Home of Long Wong's award-winning buffalo wings since 1976!